หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข้อมูล CITCOMS
 
ประวัติความเป็นมา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
แผน ICT มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิดีทัศน์
สัญลักษณ์ และโลโก้
แผนที่ตั้ง และการเดินทาง
ติดต่อเรา
  ประวัติความเป็นมา แบ่งบันประวัติความเป็นมา 
      จากการประชุมครั้งที่ 93 (10/2543) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2543 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติให้จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุม
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ขึ้น  ณ กองแผนงาน  อาคารมิ่งขวัญ สำนักงานอธิการบดี เพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้นโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในปี พศ. 2544 ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ได้ขยายตัวรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย
โดยย้ายที่ทำการมายัง อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545
 
     และในคราวประชุมครั้งที่ 93(10/2543) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552   สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมติที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยครั้งที่ วาระพิเศษ/2552 วันที่ 9 มิถุนายน 2552
 เปลี่ยนเป็น สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีสถานะเทียบเท่ากอง และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริหาร มหาวิทยาลัยครั้งที่  6/2555 วันที่ 20 มีนาคม 2552 และในคราวประชุม
ครั้งที่ 207 (5/2558) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ให้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี)
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้แบ่งส่วน งานภายใน ดังนี้ 

        1. งานบริหารทรัพย์สิน
        2. งานระบบเครือข่าย
        3. งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน
        4. งานระบบสารสนเทศ

 
 
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 8758 คน
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 23/03/16
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000