หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
การบริหารงาน CITCOMS
คณะกรรมการบริหาร CITCOMS
ผู้บริหาร CITCOMS
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินผู้บริหาร
ที่เก็บรายงานการประชุม
  คณะกรรมการบริหาร CITCOMS


อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน นายปริญญา ปานทอง
ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี
ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มแม่น
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ
ดร.เกรียงศีกดิ์  เตมีย์
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
ผศ.ดร.วัชรินทร์  จินต์วุฒิ
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
นายแพทย์มนต์ชัย  อำนวยพล
อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์
กรรมการ
ดร.ฐิติรัตน์  สุวรรณสม
อาจารย์ประจำคณะมุษยศาสตร์
กรรมการ
ผศ.ดร.สุรเชษฐ์  กานต์ประชา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
นายธนวัฒน์  พูลเขตนคร
ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการและเลขานุการ
นางสุกัญญา แซ่โก
หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณธษา สุขสบาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 9/09/15
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000