หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
บริการของ CITCOMS
NU Net
NU Account
NU Wi-Fi
NU Mail Services
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
e-Learning
ICT EXAM
CITCOMS Training
Software license
Web Hosting
ห้องบริการ CITCOMS
  ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร (NUIShttps://nuis.nu.ac.th (Intranet)

      ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเพื่อให้บริการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการดำเนินงานแบบรวมศูนย์
และบูรณาการข้อมูลด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย 

1. รายงานข้อมูลด้านบุคลากร
2. รายงานด้านวิจัย
3. รายงานด้านบริการวิชาการ
4. รายงานด้านนิสิต
5. รายงานด้านการเงิน (สรุปรายการทางการเงินรายหน่วยงาน ณ สิ้นปีงปม.)
6. รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
7. รายงานพื้นฐานด้านประกันคุณภาพ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร Web Portal : https://nuis.nu.ac.th (Intranet)
      เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  ระบบเพื่อใช้บริหารจัดการอาทิ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์  ระบบประวัติและผลงานส่วนบุคคล ระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF เป็นต้น
และระบบเพื่อบริการนิสิต  อาทิ ระบบรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา   ระบบจองหอพัก
นิสิตแบบออนไลน์   ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต เป็นต้น

ฐานข้อมูลกลาง
 งานระบบสารสนเทศได้ทำการการรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลหลักด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และทำการบูรณาการข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมกับจัดทำรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการดำเนินงานแบบรวมศูนย์ และให้หน่วยงาน บุคลากร นิสิต และผู้สนใจภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลเดียว เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน และความขัดแย้งกันของข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย

   

ติดต่อสอบถามได้ที่
งานระบบสารสนเทศ
Tel        05596-1546
e-Mail   is@nu.ac.th

จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 1864 คน
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube  
บริการ Online
บริการ e-mail
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน NU-Net
บริการเกี่ยวกับ Antivirus
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบประวัติผลงาน ส่วนบุคคล
ฉบับภาษาอังกฤษ
เอกสาร Online
ประกาศมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารคู่มือ
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบใบลาสำหรับบุคลากร
 
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 7/09/15
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000