หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศจากมหาวิทยาลัย

ที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ โหลด เซฟ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 26) สำนักงานอธิการบดี ประกาศ 184 แก้ไข
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักหอสมุด ประกาศ 181 แก้ไข
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประกาศ 185 แก้ไข
4 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยและการทำสัญญา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ประกาศ 188 แก้ไข
5 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบให้กับแหล่งทุนภายนอก เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศ 183 แก้ไข
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสอบภาคกลาง รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 176 แก้ไข
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 25) คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศ 201 แก้ไข
8 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. 2558(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 24 ) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศ 183 แก้ไข
9 ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนระดับเขต พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบ 181 แก้ไข
10 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนล่าง ประกาศ 190 แก้ไข
11 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(สำนักงานอธิการบดี) ประกาศ 201 แก้ไข
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกาศ 187 แก้ไข
13 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 190 แก้ไข
14 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการบริหารสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ 169 แก้ไข
15 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ประกาศ 324 แก้ไข
16 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่ยังมิได้มารับเงินค่าค้ำประกันสัญญาและค่าค้ำประกันร้านค้า ประกาศ 206 แก้ไข
17 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ประกาศ 220 แก้ไข
18 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็ดหมดอายุ ประกาศ 221 แก้ไข
19 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการหน่วยส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศ 198 แก้ไข
20 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายละเเอียดและครุณลักษณะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558 ประกาศ 215 แก้ไข
21 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๓) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศ 204 แก้ไข
22 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ให้ยุบเลิกศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ ของคณะแพทยศาสตร์ ประกาศ 202 แก้ไข
23 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวัสดุชีวภาพ) ประกาศ 205 แก้ไข
24 ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร(สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการหาค่าเหมาะที่สุด) ประกาศ 205 แก้ไข
25 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ.2558(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 22) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ประกาศ 220 แก้ไข
จำนวนข้อมูลทั้งหมด : 398   รายการ หน้า 1/16
 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 14/11/16
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000