หน้าแรก   แนะนำ CITCOMS   การบริหาร   การบริการ   ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข่าว

รับการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 29 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 113 คน

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(CITCOMS) พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้ารับการสัมภาษณ์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ระดับกองหรือเทียบเท่า สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) นำไปประกอบการประเมินคุณภาพดังกล่าว
     ทั้งนี้ ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) ในปีถัดไป เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานให้ได้มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน และเป็นไปตามกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด


 
CITCOMS Social ติดตามผลงานทาง Youtube      
บริการ Online
NU Account
MS Office 365
Google Apps for Education
Software License ดาวโหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
ICT Training ฝีกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
NUIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
e-Learning ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
ICT Exam สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Web hosting พื้นจัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
ตารางการใช้งานห้องให้บริการ
เอกสาร Online
ประกาศ ICT มหาวิทยาลัย
เอกสารคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศของ CITCOMS
แบบฟอร์มต่างๆของ CITCOMS
รายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัย
บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน ,  ศิษย์เก่า
บุคลากร ,  บุคลากรดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย , รายงานพิเศษ
ข่าวทุนการศึกษาต่างประเทศ
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Since 7/6/2006
Update : 29/10/17
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000