✨ 3 เครื่องมือสำคัญ สำหรับการเรียน Online ✨

3 เครื่องมือสำคัญ สำหรับการเรียน Online

     ในการเรียน Online นิสิตจะต้องทำการตรวจสอบตารางเรียน รวมถึงระบบที่ใช้ในการเรียน Online และ Code การเข้าห้องเรียน จากระบบ Reg และดาวน์โหลด Microsoft Teams ลงในมือถือ เพื่อตรวจสอบตารางเรียน และรับการแจ้งเตือนเมื่อถึงคาบเรียน
🔸 Microsoft Teams
Microsoft Teams เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเรียน Online การส่งงาน การเข้าเรียนแบบ VDO Conference ที่สามารถโต้ตอบ หรือสอบถามข้อสงสัยกับอาจารย์ผู้สอนได้ทันที
Login เข้าใช้งานระบบด้วย e-Mail ของมหาวิทยาลัย (@nu.ac.th)
🔸 Google Classroom และ Google Meet
Google Classroom จะเป็นห้องเรียน Online ที่สามารถดูเนื้อหารายวิชาได้ การส่งงาน และทำข้อสอบในบทเรียน และใช้ Google Meet การเข้าเรียนแบบ VDO Conference ที่สามารถโต้ตอบ หรือสอบถามข้อสงสัยกับอาจารย์ผู้สอนได้ทันทีเช่นกัน
Login เข้าใช้งานระบบด้วย e-Mail ของมหาวิทยาลัย (@nu.ac.th)
🔸 NU e-Learning
e-Learning เป็นระบบการเรียน Online ผ่านเว็บไซต์ http://elearning.nu.ac.th/ นิสิตสามารถเข้าเรียน ดูเนื้อหารายวิชา VDO Clip ทบทวนบทเรียน และทำกิจกรรม ทำแบบทดสอบในรายวิชาได้
Log in เข้าใช้งานด้วย Account ของมหาวิทยาลัย (Username : รหัสนิสิต)
 
🧐🧐คู่มือการเรียน Online สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร https://www.nu.ac.th/?page_id=22117
 
💬 หากนิสิตพบปัญหาเกี่ยวกับการเรียน Online สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ประจำรายวิชา หรือคณะที่นิสิตสังกัด และกองบริการการศึกษา
💬 หรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบเครือข่าย ได้ที่ งานระบบเครือข่าย CITCOMS โทร.0-5596-1524 หรือ e-Mail : noc@nu.ac.th