อบรมหลักสูตรสูตรการประยุกต์ใช้ Application สำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน รุ่น 1 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Application สำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน Kahoot | Quizizz | Padlet รุ่น 1 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Application วิธีการสร้างชุดคำถาม วิธีการสร้างเกม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สร้างกิจกรรมในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.25
– คะแนนหลังการอบรม 4.06
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.32

    นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5596-1575