ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร CITCOMS ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) ประจำปี 65

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับการยกย่องให้เป็น บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2565

 

✨ นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) ด้านบริหารดีเด่น

✨ ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

        บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

✨ นายกิตติพจน์ เอี่ยมวชิรากุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

        บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) ด้านบริการดีเด่น

        โดยจะเข้ารับโล่เกียรติคุณ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 32 ปี วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

>> ระกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2565 <<