6 ข้อปฏิบัติในการเตรียมการประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์

ปรึกษาการใช้งาน Microsoft Teams ติดต่อได้ที่ 0-5596-1399 (ในช่วงการปฏิบัติงานแบบ WFH)
หรือปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ติดต่อได้ที่ 0-5596-1524