ติดต่อเรา

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
Email : citcoms@nu.ac.th

งานบริการเทคโนโลยี

โทรศัพท์ : 055 961503
Email: ts@nu.ac.th

งานระบบสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 055 961546
Email: is@nu.ac.th

งานระบบเครือข่าย

โทรศัพท์ : 055 961524
Email: net@nu.ac.th

งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน

โทรศัพท์ : 055 961575
Email: ci@nu.ac.th

ฝากข้อมูลติดต่อสอบถาม

ติดต่อ CITCOMS