เป้าหมาย วัตถุประสงค์

 เป้าหมาย 

  •  เพื่อเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร

  วัตถุประสงค์

  •  เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความมั่นคงปลอดภัย โดยมีเครือข่ายครอบคลุม   พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  •  สามารถนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพ บริการข้อมูลสถิติ   และสารสนเทศที่มีคุณภาพ และนำมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้ 

  •  สามารถนำความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการของทุกหน่วยงาน อย่างมี   ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากร 

  •  สามารถให้บริการจัดหาและจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึง         ผลประโยชน์ของนิสิต บุคลากรและมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างมีธรรมมาภิบาล