ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยม

  •  คิดและทำอย่างสร้างสรรค์ เต็มใจให้บริการ

วัฒนธรรมองค์กร

  • Creativity = คิดและทำอย่างสร้างสรรค์

  • Internationally Cutting – Edge = ก้าวทันเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

  • Teamwork = ร่วมแรงร่วมใจ

  • Commitment = พันธะสัญญาต่องาน และองค์กร

  • Outcome-orientedness = มุ่งผลสัมฤทธิ์

  • Momentum = ความมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง

  • Service-Mindedness= เต็มใจพร้อมบริการ