ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน

  • นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 

วิสัยทัศน์

  • กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของประชาคม

พันธกิจ

  • พัฒนาดูแลระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  • จัดหา จัดสรร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  • บริหารจัดการและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคม