สัญลักษณ์และโลโก้

ความหมายของสัญลักษณ์ (Landmark)

ศูนย์กลางควบคุมระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการติดต่อข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ที่รวดเร็ว ทันสมัย มีแบบแผนอย่างไร้พรมแดน ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง

  •  รูป 6 เหลี่ยม สื่อถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ไร้พรมแดน

  • ใช้รูปแบบอลูมิเนียม สื่อถึงความทันสมัย แผ่ขยายออกมาทางด้านหน้า สื่อถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ CITCOMS

  • การลดหลั่นเป็นลำดับ สื่อถึงการทำงานของหน่วยงานที่มีแบบแผน

  • วางตำแหน่งของโลโก้ตรงกลาง สื่อถึงความเป็นศูนย์กลางควบคุมระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • พื้นสีดำ สื่อถึงพื้นฐานที่มั่นคง