วิสัยทัศน์/ปณิธาน/เป้าหมาย/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ปณิธาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย

เพื่อเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ มุ่งพัฒนาสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทัล

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและคลังข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนการการดำเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. สนับสนุนการให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. พัฒนาการบริการที่มีคุณภาพ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ