ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/และวัตถุประสงค์

ปณิธาน

  • นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 

วิสัยทัศน์

  • กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของประชาคม

เป้าหมาย 

  • เพื่อเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร

พันธกิจ

  • พัฒนาดูแลระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  • จัดหา จัดสรร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  • บริหารจัดการและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรและสังคม

วัตถุประสงค์

  • เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความมั่นคงปลอดภัย โดยมีเครือข่ายครอบคลุม  พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  • สามารถนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพ บริการข้อมูลสถิติ  และสารสนเทศที่มีคุณภาพ และนำมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้

  • สามารถนำความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการของทุกหน่วยงาน อย่างมี  ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากร

  • สามารถให้บริการจัดหาและจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึง         ผลประโยชน์ของนิสิต บุคลากรและมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างมีธรรมมาภิบาล