รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม “การออกแบบการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณสำหรับครูประถม”

     ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากร CITCOMS ได้รับเชิญจาก กองพัฒนาศักยภาพชุมชนและทุนมนุษย์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม “การออกแบบการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณสำหรับครูประถม” ซึ่งเป็นวิชาบังคับใหม่ที่เริ่มใช้ในปีการศึกษานี้ โดยบรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน ร้อง เล่น เต้น วาด และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตัวอย่างทั้งแบบ Online และแบบ Unplug ประกอบกับทฤษฎีการออกแบบระบบการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1567