อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้น้องๆ โรงเรียนหนองพระพิทยา

     เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นายภูดิท วงค์อนุ และนายเอกชัย เหล็กสิงห์ บุคลากรงานระบบเครือข่าย CITCOMS ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพ เรื่อง “องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซ่อมคอมพิวเตอร์ และลงโปรแกรมพื้นฐาน” ให้กับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหนองพระพิทยา ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามความต้องการของผู้เรียนด้านต่างๆ เพื่อเปิดมุมมองด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียน สามารถสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต

          สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510