กิจกรรมสัมมนาเรื่อง “การรู้สารสนเทศเพื่อเตรียมเป็นมนุษย์ในยุค Thailand 4.0”

     กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ร่วมกับ รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “การรู้สารสนเทศเพื่อเตรียมเป็นมนุษย์ในยุค Thailand 4.0” โดยได้เชิญ คุณธนชาติ วิวัฒนาภูติ ผู้จัดการอาวุโสโซลูชั่นภาคการศึกษา จากบริษัท ลานนาคอม จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุค 4.0 ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และนำไปต่อยอดในการทำงานต่อไปในอนาคต ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ อาคารปราบไตรจักร