คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

     รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมบุคลากรเข้ารับการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อนำไปบริหารจัดการการรับ-ส่งเอกสารภายในหน่วยงาน ให้เกิดความรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร และลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยมีนางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบ e-Document เป็นผู้ถ่ายทอดขั้นตอนการใช้งาน ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้ที่ https://edoc.nu.ac.th และหากพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1546