ผู้ช่วยอธิการบดีพบบุคลากร CITCOMS เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานด้าน IT

     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบบุคลากร CITCOMS เนื่องในโอกาสได้รับหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้บุคลากรได้รับทราบ โดยมุ่งเน้นให้ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุมและคุ้มค่า ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ว่า “เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ของประชาคม”