อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเดินทางมายัง Studio ผลิตรายการโทรทัศน์ของ CITCOMS

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเดินทางมายัง Studio ผลิตรายการโทรทัศน์ของ CITCOMS เพื่อเข้าร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ออนไลน์ ของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ในรายวิชาการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ โดย ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล เป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์การถ่ายทำด้วยอุปกรณ์จริง ทั้งนี้ บุคลากร CITCOMS ได้เข้าร่วมให้ความรู้และควบคุมการผลิต พร้อมให้คำแนะนำกับน้องๆ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Studio อาคาร CITCOMS

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใช้บริการห้อง Studio ได้ที่ 0-5596-1512