อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ให้คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

     นางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบให้กับผู้บริหารและบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อเรียนรู้การจัดเก็บเอกสาร การใช้งานลงรับเลขทะเบียน หนังสือเข้า-ออก ค้นหา และเวียนแจ้งเอกสารให้เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยเป็นระบบเดียวกัน เมื่อวันที่ 16-25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ BEC3201 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

    มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้ที่ https://edoc.nu.ac.th และหากพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ 0-5596-1546