คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน Office365 และ Google G Suite

     เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม เป็นวิทยากรสอนการใช้งาน Microsoft Office 365 และนายธงชัย วิไลวิทย์ เป็นวิทยากรสอนการใช้งาน Google G Suite เพื่อให้บุคลากรนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคาร CITCOMS

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน IT ได้ที่ 0-5596-1510