อธิการบดีพบบุคลากร CITCOMS เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบบุคลากร CITCOMS เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งเน้นให้สร้างและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และเป็นสถานีหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี