บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพิษณุโลก เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Excel เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”

     บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพิษณุโลก เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Excel เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและความเข้าใจ ช่วยให้นำกลับไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ของ CITCOMS เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคต่างๆ รวมถึงการเจาะลึก Functions ต่างๆ ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคาร CITCOMS

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน IT ได้ที่ 0-5596-1510