ประชุมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai MOOC) ระยะ 2 ครั้งที่ 1

      ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในระบบเปิด (Thai MOOC) ระยะ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากร ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับอาจารย์ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Mini Conference อาคาร CITCOMS

>> ได้โปรดติดตามรายวิชาของมหาวิทยาลัยนเรศวรใน Thai MOOC ได้ที่ https://thaimooc.org