เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 บุคลากร CITCOMS นำโดยนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีถัดไป ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ