เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการออกบัตรเดบิตร่วม และความร่วมมือด้านการเงินระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการออกบัตรเดบิตร่วม และความร่วมมือด้านการเงินระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการประชุม นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ กองคลัง กองส่งเสริมการบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ข้อตกลงดังกล่าว มีความครอบคลุม และโปร่งใสตรวจสอบได้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 2 อาคาร CITCOMS