อบรมหลักสูตร “Excel เพื่อการนำเสนองาน” ให้น้องๆ สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสริษา อินทร์เปี่ยม บุคลากร CITCOMS ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Excel แก่น้องๆ นิสิตสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “Microsoft Excel เพื่อการนำเสนองาน” ภายใต้โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้น้องๆ นิสิตสามารถนำความรู้ไปประกอบใช้ในการเรียนและประยุกต์ใช้โปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงการนำเสนองาน ณ ห้อง e-Testing 619 อาคาร CITCOMS

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510