คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นางจรัสศรี เหล็กสิงห์ และนางสาวจินดารัตน์ สุขแก้ว บุคลากร CITCOMS ในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้การต้อนรับอาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้กับบุคลากรได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ ยังได้พาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในอาคาร เพื่อให้เห็นการดำเนินงานตามหลักของสำนักงานสีเขียวอีกด้วย

CITCOMS ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 ระดับเงิน
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560