อบรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการพัฒนาสื่อการสอน และการจัดทำเอกสารสรุปการดำเนินรายวิชา MOOC

    เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการพัฒนาสื่อการสอน และการจัดทำเอกสารสรุปการดำเนินรายวิชา MOOC ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนากานต์ ปิ่นวิเศษ และคุณนพดล โชติ บุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติ การพัฒนาสื่อการสอนและจัดการเรียนการสอน MOOC ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจาก โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้สนับสนุนให้พัฒนารายวิชา MOOC จำนวน 13 รายวิชา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบปิด ระยะที่ 2 โดยมี CITCOMS เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS