อบรมการใช้ Google Calendar ให้วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากร CITCOMS ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Google เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ “การใช้ Google Calendar” ให้แก่บุคลากรจากวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รวมถึงการใช้ Function อื่นๆ ของ Google อาทิ พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล การใช้งาน e-Mail ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ทรัพยากรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510