อบรม “การใช้โปรแกรมพื้นฐาน Excel” ให้กับน้องๆ คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

     ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากร CITCOMS ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม Excel เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้โปรแกรมพื้นฐาน Excel” ให้กับน้องๆ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตสำหรับการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง e-Testing 615 ชั้น 6 อาคาร CITCOMS

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510