สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายสนามสอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing)

     สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขยายสนามสอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) ให้กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและรองรับการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล โดยมีบุคลากร CITCOMS เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง e-Testing 619 ชั้น 6 อาคาร CITCOMS

     ทั้งนี้ ห้อง e-Testing 615 และ e-Testing 619 ณ อาคาร CITCOMS ยังเป็นห้องที่ใช้เป็นศูนย์สอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย