อบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการพัฒนาสื่อ VDO Clip และการเตรียมบทเรียนเข้า Youtube

     กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการพัฒนาสื่อ VDO Clip และการเตรียมบทเรียนเข้า Youtube ภายใต้โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบปิด (MOOC) ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 2 ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาของ Thai MOOC โดยมีนายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ และนายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากร CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio และขั้นตอนการเตรียมบทเรียน เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการผลิตบทเรียนในระบบ Thai MOOC ได้ที่ งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน โทร.0-5596-1552