ประชุมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai MOOC) ระยะ 3 ครั้งที่ 1

     ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการ  สอนในระบบเปิด (Thai MOOC) ระยะ 3 ครั้งที่ 1 โดยมีนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากร ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับอาจารย์ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง Mini Conference อาคาร CITCOMS

     >> ได้โปรดติดตามรายวิชาของมหาวิทยาลัยนเรศวรใน Thai MOOC ได้ที่ https://thaimooc.org 

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการผลิตบทเรียนในระบบ Thai MOOC ได้ที่ งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน โทร.0-5596-1552