สอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อไปแข่งขัน MOS2019

     เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 น้องๆ นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้ารับการสอบคัดเลือกให้เป็นต้วแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2019 ระดับประเทศ ณ ห้อง e-Testing 619 อาคาร CITCOMS

     สามารถติดตามผลการคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตอนต่อไป