สอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อไปแข่งขัน MOS2019

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 น้องๆ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้ารับการสอบคัดเลือกให้เป็นต้วแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2019 ระดับประเทศ ณ ห้อง e-Testing 615 และ e-Testing 619 อาคาร CITCOMS

     ใครจะได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าไปแข่งขัน MOS2019 ระดับประเทศ โปรดติดตามได้ทาง Website และ Facebook : CITCOMS