ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ผ้าหาดเสี้ยว”

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นางสุกัญญา แซ่โก หัวหน้างานบริการเทคโนโลยี กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า ครั้งที่ 1 เรื่อง “ผ้าหาดเสี้ยว” ซึ่งเป็นนิทรรศการที่นำเสนอให้เห็นถึงความงามของผ้าชาติพันธุ์ไทพวน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยนิทรรศการ “ผ้าหาดเสี้ยว” จะเปิดให้ชมระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 22 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ทีมถ่ายทำ CITCOMS ยังได้ร่วมบันทึกเทปพิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าวอีกด้วย