อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่1/2562

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแจ้งเรื่องการใช้งาน Internet การขอใช้บริการต่างๆ อาทิ การขอบัญชีผู้ใช้งาน Internet การขอใช้งาน Website สำหรับหน่วยงาน การขอใช้งาน Internet ผ่าน WiFi / LAN ฯลฯ รวมถึงการพิจารณารายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     หากบุคลากร ม.นเรศวร พบปัญหาการใช้งาน Computer & Internet สามารถติดต่อได้ที่ Admin ประจำหน่วยงาน หรือติดต่อได้ที่ งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคาร CITCOMS โทร.0-5596-1524 e-Mail :noc@nu.ac.th