ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด Green and Clean สำหรับหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2562

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด Green and Clean สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะผู้บริหามหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ CITCOMS เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดเกณฑ์ และแผนการประเมินหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการตรวจประเมินดังกล่าวนี้ เป็นกิจกรรมจากดำริของท่านอธิการบดี ที่เล็งเห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้หลักเกณฑ์ของการทำ 5ส มาเป็นพื้นฐานในการประเมิน รวมถึงเกณฑ์การประเมินหน่วยงานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทาง CITCOMS ได้เข้ารับการประเมิน และได้รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559 ระดับเงิน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

     ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดเกณฑ์ และแผนการเข้าประเมินหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และจะดำเนินการประกาศผลหน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่อไป

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว เข้าตรวจประเมิน CITCOMS

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง เข้าตรวจประเมิน CITCOMS