อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น ด้วย Microsoft Excel

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น ด้วย Microsoft Excel ให้แก่นิสิต อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     ติดตามหลักสูตรอบรมอื่นๆ ได้ที่ https://training.nu.ac.th/