อบรมหลักสูตรพัฒนาการสอนรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย Google Classroom รุ่นที่ 1

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาการสอนรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย Google Classroom ให้แก่อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

          ติดตามหลักสูตรอบรมอื่นๆ ได้ที่ https://training.nu.ac.th/