บรรยายให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนด้วยระบบ e-Learning ให้คณะพยาบาลศาสตร์

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายปริญญา ตากล้า และนายธนพล เฉลิมพักตร์ ผู้ดูแลระบบ e-Learning ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน CITCOMS บรรยายให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนด้วยระบบ e-Learning ได้แก่ แนะนำระบบและเครื่องมือต่างๆ ของระบบ การขอใช้พื้นที่รายวิชา การจัดการเนื้อหาบทเรียน การเพิ่มแบบทดสอบ การจัดการคลังข้อสอบ การจัดการผู้เรียน ให้แก่อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์

     โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มีรายวิชาที่เปิดสอนในระบบ e-Learning จำนวนทั้งสิ้น 35 รายวิชา (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://elearning.nu.ac.th/

      ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา e-Learning หรือ Thai MOOC ได้ที่ คุณปริญญา ตากล้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1552 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510 หรือคุณปณิดา ภานุไพศาล โทร.0-5596-1575 และสามารถติดตามหลักสูตรอบรมอื่นๆ ได้ที่ https://training.nu.ac.th/

     ขอขอบคุณภาพจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร