โครงการการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล(Digital Literacy)

     CITCOMS ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดโครงการการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล(Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล(IC3 Digital Literacy Certification) ในโมดูล Computing Fundamental และโมดูล Key Application จากการสนับสนุนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้เข้าถึงเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากล สร้างความรู้และทักษะด้าน Digital Literacy เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างมีคุณภาพต่อไป

     โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ถือเป็น 1 ในสถาบันการศึกษา ที่บริษัท เออาร์ไอที จำกัด คัดเลือกให้มีการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลของบุคคลภายใต้โครงการฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ทักษะขั้นพื้นฐาน กลุ่มที่ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน ทั้งนี้ มีนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน 100 คน และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง e-Testing 615 ชั้น 6 อาคาร CITCOMS