เข้าร่วมเวทีผู้บริหารพบประชาคม และรับรางวัลการประกวดหน่วยงาน Green and Clean

     CITCOMS เข้าร่วมเวทีผู้บริหารพบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อก้าวที่มั่นคงสู่ปีที่ 30 จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร

     นอกจากนี้ ตัวแทน CITCOMS ได้ขึ้นรับรางวัลอันดับ 3 จากการประกวด Green and Clean สำหรับหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ที่จะมีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงละคร อาคาร QS