ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้น้องๆ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

     นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน พร้อมด้วยนายกิตติพจน์ เอี่ยมวชิรากุล และนายเอกชัย เหล็กสิงห์ บุคลากร CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้แก่น้องๆ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 3 เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนของ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง และอาจารย์ธัญวดี กำจัดภัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Studio ชั้นใต้ดิน อาคาร CITCOMS