“สร้างนักบัญชีมืออาชีพด้วยทักษะ Excel ระดับกลาง รุ่นที่ 1”

     นายภูดิท วงศ์อนุ บุคลากรงานระบบเครือข่าย CITCOMS ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เป็นวิทยากรสอนน้องๆ นิสิตสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ชั้นปีที่ 2-3 ในหลักสูตร สร้างนักบัญชีมืออาชีพด้วยทักษะ Excel ระดับกลาง รุ่นที่ 1 ภายใต้การดูแลของ ผศ.เรือนขวัญ อินทนนท์ และดร.เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว เพื่อให้น้องๆ ได้มีทักษะการใช้งานเครื่องมือต่างๆ การใช้สูตรคำนวณ รวมถึงเทคนิคอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน และการทำงานได้ในอนาคต เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

          ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510