เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในชื่อผลงาน “ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นำไปสู่การประกอบอาชีพ”

     CITCOMS เข้าร่วมแสดงผลงานบูธนิทรรศการ ในชื่อผลงาน “ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นำไปสู่การประกอบอาชีพ” เพื่อเปิดมุมมองทางอาชีพให้กับน้องๆ นักเรียน ภายใต้การเปิดโลกกิจกรรมสร้างทางเลือกเส้นทางอาชีพ : ประกวด ความถนัดทางอาชีพ โครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่กลุ่มวัยเรียนของโรงเรียนในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ