ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายวิชา ThaiMooc ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 4/2562)

     ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำรายวิชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) ภาคเหนือตอนล่าง ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 4/2562) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     >> ได้โปรดติดตามรายวิชาของมหาวิทยาลัยนเรศวรใน Thai MOOC ได้ที่ https://thaimooc.org